Energisamordning

Med en energideklaration får du en bra bild över byggnadens aktuella energistatus och inomhusmiljö

Vad är en energideklaration och varför är den så viktig?

Syftet med en energideklaration är att främja effektiv energianvändning och ett bra inomhusklimat genom att visa hur mycket energi som går åt i en byggnad. Det är ett enkelt och effektivt sätt att hitta felaktigheter i energianvändningen och att hitta lösningar som gör byggnaden mer energismart. Nästan alla bostäder, hyresfastigheter och kommersiella lokaler ska vara energideklarerade och måste utföras av oberoende certifierade energiexperter på uppdrag av byggnadsägaren. Om man ska sälja eller hyra ut en byggnad måste man enligt lag kunna visa en energideklaration.

Idag står bygg- och fastighetssektorn för ca. 40% av den sammanlagda energianvändningen inom EU och är en av de sektorer som har störst energibesparingspotential. Enligt ett EU-direktiv är alla medlemsländer förpliktigade att främja energieffektivitet, energibesparingar och utveckling av nya och förnybara energikällor. I Sveriges fall är det Boverket som har tillsynen över energideklarationerna och förvaltar energideklarationsregistret. I det fall att en byggnadsägare inte energideklarerar kan Boverket skicka ut ett föreläggande som i värsta fall kan förenas med ett vite, som i sin tur kan dömas ut av domstol.

Men det är inte bara en piska, med en genomförd energideklaration kommer ägaren av byggnaden att få en bra bild över byggnadens aktuella energistatus och inomhusmiljö. Man presenteras även med möjligheterna till att minska energianvändningen, utan att behöva sänka kvalitén på inomhusmiljön. Energideklarationer är idag kanske mer aktuella än någonsin eftersom det är en grundpelare för byggnadsägaren när det gäller att spara pengar, frigöra kapacitet i elnätet och bidrar med mindre utsläpp.

Energiexperternas oberoende

Som certifierade energikartläggare är vi ansvariga för att lämna objektiva och kostnadseffektiva åtgärdsförslag baserade på resultatet från energideklarationen. En energideklaration är giltig i 10 år och kan med fördel göras om efter att man har genomfört energieffektiviseringar i byggnaden.

Vad innehåller en energideklaration?

  •  Energiklass. I deklarationen anges en energiklass för byggnaden, vilket baseras på byggnadens energiprestanda. Där energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög. En byggnad som har en energianvändning som uppfyller kraven som ställs på ett nybyggt hus idag får energiklass C eller bättre.
  • Energiprestanda beskriver hur bra byggnadens energirelaterade egenskaper är. Det är ett sammanvägt mått på byggnadens byggnadstekniska och installationstekniska egenskaper. I Boverkets byggregler (BBR) ställs minimikrav på en byggnads energiprestanda genom ett primärenergital. Primärenergitalet ligger även till grund för vilken energiklass en byggnad får vid energideklaration.
  • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel.
  • Byggnadens värmesystem.
  • Den totala uppvärmda arean.
  • Om radonmätning är utförd eller inte och eventuellt värde.
  • Om OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är genomförd.
  • Förslag på energibesparingsåtgärder som lämnas av den certifierade energiexperten. Dessa kan exempelvis vara injustering av värme/ventilationssystem, egenproducerad energi i form av solceller eller vattenbesparing.

Webbinarium om Energisamordning

Jonas Pettersson och Susanne Rodin talar delar med sig av sina bästa tips och insikter för hur man jobbar med energifrågan i nyproduktioner.

Aktiv Energianvändning

Lyssna på vår podd om energisamordning tillsammans med Mats Åström och Catarina Warfvinge

Vill du veta mer om energieffektiv arkitektur?

På uppdrag av Bonava Sverige utreder Aktea faktorer som ringar in begreppet energieffektiv arkitektur. Genom att låta undersöka ett urval olika förutsättningar som påverkar energiprestandan, kommer Bonava att få insikter som underlättar riskbedömningar vid investeringar i nya byggprojekt.

”Jag ser tre fokus i rollen som energisamordnare;

... för det första att se till att hjälpa till och engagera respektive aktör, för det andra att hjälpa alla inblandade att förstå konsekvenserna av olika beslut och för det tredje att säkra möjligheterna att följa upp energimålen", förklarar Mats Åström, seniorkonsult på Aktea.

Olov Lindgren sätter nya energi- och inneklimatmål

Med nästan 400 lägenheter inplanerade vände sig byggherren, Olov Lindgren, tillsammans med COWI Projektbyrån till Aktea för hjälp med att sätta nya energi- och inneklimatmål för sin nyproduktion av bostäder. Investeringar i ny bebyggelse påverkar stad och land i generationer framöver. Om projekten blir lyckade eller inte beror ofta på hur väl kommunikation och planering fungerar mellan involverade parter i tidiga strategiska skeden, alltså innan projekten är färdigformulerade och beslutade.